Nasze Grupy Cele i Zadania Wizja i Misja Nasze Atuty Metody Pracy Zabawy

PRZEDSZKOLE WARSZAWA-REMBERTÓW, ul. KADROWA

NASZE GRUPY:

RACZKI Oddział I 3-latki

RYBKI Oddział II 4-latki

DELFINKI Oddział III 5-latki

MOTYLKI Oddział IV 5-latki

BIEDRONKI Oddział V 5-latki

ŻABKI Oddział VI 6-latki

ZAJĄCZKI Oddział VII 6-latki

 CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
 • Tworzenie warunków sprzyjających indywidualnemu rozwojowi dziecka dostosowanych do jego potrzeb i możliwości.
 • Rozwijanie postaw twórczych poprzez stosowanie aktywnych metod pracy.
 • Uświadamianie dzieciom ich praw.
 • Aktywizacja rodziców do udziału w „życiu przedszkola”.
 • Rozwijanie umiejętności służących zdobywaniu wiedzy.
 • Wzbudzanie motywacji do działania, obserwowania, tworzenia.
 • Odkrywanie możliwości poznawczych dziecka oraz umawianie w nich wiary we własne siły.
 • Wzbudzanie poczucia przynależności do rodziny, grupy rówieśniczej, społeczności przedszkolnej, środowiska lokalnego, regionu, kraju.
 • Kształtowanie pozytywnego stosunku do zdobywanej wiedzy, która będzie towarzyszyła dziecku całe życie.
 • Przekazywanie treści, które są niezbędne do zrozumienia świata, w którym dziecko żyje
 WIZJA I MISJA

NASZA WIZJA

”Przedszkole otwarte na oczekiwania i potrzeby dzieci i rodziców”.

 • Przedszkole dba o wszechstronny rozwój dziecka uwzględniając jego możliwości rozwojowe.
 • Jest bezpieczne i przyjazne dla wychowanków.
 • Jest otwarte na oczekiwania i potrzeby rodziców, dzieci i pracowników.
 • Umożliwia wyrównanie szans edukacyjnych i solidnie przygotowuje dzieci do podjęcia edukacji szkolnej oraz odnoszenia sukcesów w nauce.
 • Posiada własny wewnętrzny klimat, który wspólnie tworzą wychowankowie, ich rodzice i pracownicy przedszkola.

NASZA MISJA

Misja naszego przedszkola jest zapewnienie każdemu dziecku wszechstronnego rozwoju jego talentów i zdolności, bez nacisków i przymusu, a poprzez rozbudzanie jego ciekawości i zaspokajanie naturalnej potrzeby – poznania otaczającego świata.

 1. Nasze przedszkole daje równe szanse wszystkim dzieciom.
 2. Dostosowuje działania edukacyjne do zróżnicowanego poziomu poznawania i reprezentowania przez dziecko rzeczywistości.
 3. Dobrze przygotowana kadra pedagogiczna pomaga wychowankom poszukiwać, odkrywać i przekraczać ich osiągnięcia tak, aby odpowiedzieć na oczekiwania dzieci i rodziców.
 4. Zapewnia przygotowanie do podjęcia nauki w szkole.
 5. Rozwija umiejętności dzieci tak, aby rozumiały siebie i innych, aby potrafiły znajdować w sobie oparcie w trudnych sytuacjach.
 6. Bogata i elastyczna oferta zajęć dodatkowych sprzyja rozwijaniu osobowości, zainteresowań i uzdolnień dzieci.
 7. Wewnętrzny klimat przedszkola oparty jest na życzliwości, rodzinnej atmosferze, bezpośrednim i stałym kontakcie z rodzicami
 NASZE ATUTY

PROGRAMY W PRZEDSZKOLU

 1. Realizujemy programy zatwierdzone przez MEN:

  • „MOJE PRZEDSZKOLE” Czesław Cyrański, Małgorzata Kwaśniewska
   nr dopuszczenia DKW – 4013 – 3/01;
  • „Z RADOŚCIĄ W ŚWIAT” Jadwiga Pytlarczyk
   nr dopuszczenia DKOS – 5002 – 52/07
    
 2. Opracowane mamy programy własne

Adaptacyjny – wspieranie dziecka i rodziców w procesie adaptacji dziecka do przedszkola, w programie zawarte są scenariusze spotkań z dziećmi i rodzicami przed zapisem do przedszkola

Wychowawczy – jego celem jest stworzenie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego z naszych wychowanków zgodnego z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami oraz wszechstronne przygotowanie dziecka do uczestnictwa w życiu społecznym zgodnie z przyjętym systemem wartości.

Program obejmuje 5 zadań głównych:

 1. Bądź kulturalny.
 2. Bądź koleżeński.
 3. Dbaj o swoje bezpieczeństwo.
 4. Dbaj o swoje zdrowie.
 5. Kontroluj swoje zachowania.

Innowacji pedagogicznej – jego celem jest umożliwienie dzieciom dwuletnim pobytu w przedszkolu, co podyktowane jest potrzebami środowiska społecznego. Obejmuje on 4 obszary edukacyjne:

 1. Jestem częścią świata – szukam swojego miejsca w nim.
 2. Jestem częścią świata – bawię się i tworzę.
 3. Jestem częścią świata – próbuję go zrozumieć.
 4. Jestem częścią świata – umiem dbać o siebie i świat.
 METODY PRACY

Metody, z jakich korzystamy wychowując i nauczając nasze przedszkolaki:

 1. Metoda Bronisława Racławskiego - glottodydaktyka: pozwala efektywnie uczyć czytania, pisania i logicznego myślenia, dostosowana jest do wieku i możliwości każdego dziecka.
 2. Metoda Ireny Majchrzak - ułatwia wprowadzenie przedszkolaka w świat pisma dzięki ćwiczeniom mającym charakter zabawy.
 3. Metoda dobrego startu Marty Bogdanowicz - stosowana w pracy z sześciolatkami.
 4. Metoda Weroniki Sherborne zw. Ruch Rozwijający, mająca na celu stworzenie dziecku okazji do poznania własnego ciała, usprawniania motoryki, poczucia własnej siły i sprawności.
 5. Metoda Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej, która ułatwia rozwój możliwości umysłowych i uzdolnień do uczenia się matematyki.
 6. Metoda opracowana przez Sama Eda Brown'a dotycząca kształtowania pojęć matematycznych u małego dziecka pod wpływem codziennej aktywności, gier i zabaw.
 7. Metoda Grażyny Kutyłowskiej, która ułatwia dzieciom ukształtowanie świadomego i przyjaznego odnoszenia się do natury i wszelkich form życia.
 ZABAWY

O zabawach naszych Przedszkolaków, które można następująco sklasyfikować:

 1. Zabawy poznawczo - badawcze, które pozwalają dzieciom w wieku przedszkolnym zdobywać wiedzę o świecie:
 • zabawy rozwijające aktywność badawczą,
 • zabawy rozwijające umiejętność rozwiązywania problemów przez czynne eksperymentowanie,
 • zabawy rozwijające umiejętność aktualizowania wyobrażeń,
 • zabawy rozwijające zdolność rozumienia i stosowania symboli i znaków,
 • zabawy rozwijające umiejętność szeregowania i klasyfikowania,
 • zabawy sprzyjające poznaniu samego siebie.
   
 1. Zabawy ruchowe ze śpiewem i muzyką, które wnoszą do życia przedszkolaka wiele radości, uaktywniają go, uwrażliwiają na piękno, umuzykalniają i podnoszą ogólną kulturę:
   
  • zabawy orientacyjno - naśladowcze,
  • zabawy inscenizowane,
  • zabawy rzutne i skoczne,
  • marsze i korowody,
  • zabawy taneczne.
    
 2. Zabawy i ćwiczenia z zakresu wychowania fizycznego:
   
  • zabawy ruchowe,
  • ćwiczenia gimnastyczne,
  • zabawy i ćwiczenia w terenie,
  • zabawy i ćwiczenia kształtujące postawę.
    
 3. Zabawy oddechowo-rekreacyjne, których celem jest kształtowanie umiejętności właściwego operowania własnym oddechem oraz umiejętności minimalizowania napięć mięśniowych i emocjonalnych:
 • ćwiczenia oddechowe,
 • zajęcia relaksacyjne.
  (słuchanie muzyki klasycznej, połączone z wyrażaniem swoich przeżyć w twórczości słownej, ruchowej lub plastycznej; zabawy relaksacyjne np. "Kiełkujące ziarenka")